Veivalg for fremtidig kirkeordning

veivalg_ny_kirkeordning_586Kirkemøtet har bedt Kirkerådet legge fram en sak om grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning. Det legges opp til at denne saken kommer til behandling på Kirkemøtet 2016, etter en bred kirkelig høring.

Regjeringen har varslet et tydelig skille mellom staten og kirken. Dette er etter Kirkemøtets ønske, og parallelt med virksomhetsoverdragelse av presteskapet til Den norske kirke, har Kirkemøtet bedt Kirkerådet igangsette arbeidet med en fremtidig kirkeordning. Av den grunn inviteres alle kirkelige organer til en bred høring om veivalg for fremtidig kirkeordning våren 2015.

Lokale veivalg
15. februar var høringsdokumentet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» tilgjengelig på nett. Dokumentet sendes i posten til alle menighetskontorene i uke 13. Her stilles blant annet spørsmål om den lokale kirkes organisasjon og ledelse, arbeidsgiveransvaret i kirkeordningen, forholdet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt økonomiske rammebetingelser.

Kirkemøtets veivalg
Kirkerådets høringsnotat presenterer en rekke temaer der det er nødvendig å avveie ulike hensyn og hvor det kan foretas valg. Formålet er å beskrive de alternativer som synes å foreligge, og at det gis god anledning for alle menigheter til å uttale seg om disse veivalgene. Høringssvarene vil gi grunnlag for at Kirkemøtet kan foreta hovedveivalg våren 2016 med sikte på det videre arbeidet med å utforme en konkret kirkeordning. Endelige regelverk utformes på bakgrunn av høring om veivalg.

I den grad notatet inneholder vurderinger er dette Kirkerådets foreløpige vurderinger. Når dokumentet har vært ute på høring, skal Kirkerådet drøfte saken på nytt. I et saksdokument til Kirkemøtet – etter planen i 2016 – vil Kirkerådet gi uttrykk for sine vurderinger og anbefalinger i lys av de signaler som har fremkommet i høringen.

Høringsfristen er satt til 4. juni 2015. (Endret 17. april 2015)

Kirkerådet har skissert det videre arbeidet slik at Kirkemøtet 2019 vedtar ny kirkeordning som kan tre i kraft i 2020 på bakgrunn av høringer og behandling av veivalg i 2015-2016. En slik fremdrift forutsetter at Stortinget gjør vedtak om en ny rammelov for Den norske kirke.

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning og tagget , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *