Tilskudd til kirkelige formål over statsbudsjettet

Grunnlovsendringene i fjor har endret relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Med endringene følger større myndighet til kirkelige organer, også i økonomiske spørsmål.

Kirkerådet har som en følge av dette fått økt ansvar for å forvalte og fordele statens tilskudd til kirkelige formål. Kirkemøtet vil i april neste år fastsette regelverk på dette området, regler som vil gjelde fra 2015. Dette dreier seg om de bevilgninger som er spesifisert under overskriften «Tilskudd til kirkelige formål» i post 71 i kapittel 1590 under omtalen av Den norske kirke i Statsbudsjettet for 2013.

Tilskudd om utbetales i 2013 omfatter disse:
Sjømannskirken
Døvekirken
Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep
Kristent arbeid blant blinde
Stiftelsen Kirkeforskning
Diakoni, undervisning og kirkemusikk
Samisk bibeloversettelse
Nidaros pilegrimsgård
Nasjonale tiltak for kirkebygg m.m.
Nidaros og Oslo domkirker

Fra 2015 åpnes det for at denne øremerkinga vil forsvinne. Inntil 2014 er Kirkerådets (Kirkemøtets) fullmakter begrenset til å tildele tilskudd til de som i dag allerede er tilskuddsmottakere. Dersom Kirkerådet (Kirkemøtet) ønsker å tildele årlig driftsstøtte til institusjoner eller organisasjoner som i dag ikke mottar driftsstøtte fra poster på statsbudsjettet, må dette tas opp med departementet på forhånd.

Kirkerådet ønsker her å informere om disse endringene. Konkret betyr det at organisasjoner og institusjoner som i dag ikke mottar støtte, men som mener de er berettiget til det, nå kan søke om tilskudd. Søknad må sendes til Kirkerådet innen 1. november.

Se orientering om dette under høringssaken «Statsbudsjett 2013 – Den norske kirke – strukturendringer og budsjettreformer» på Kirkedepartementets nettsider.

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning og tagget .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *