Rundskriv

Kyrkjerådet sender ut rundskriv og e-brev som inneheld informasjon kyrkjeleg tilsette må merke seg. Dei siste relevante rundskriva vil du finne her på kyrkjeaktuelt.no, og som tidligare på kyrkja.no

 • Frister for registrering av skattefrie gaver og kirkelige handlinger (Les Rundskriv nr 5 – 2015)
 • Om rutiner ved utmelding av Den norske kirke
  Rundskriv etter den eksterne etableringen av utmelding.no. (Les Rundskriv nr 3 – 2014)
 • Kyrkjenettet og adressestrukturen under kirken.no og kyrkja.no
  Om organisering etter innføring av nye nettsider (Les Rundskriv nr 2 – 2014)
 • Om innføring av Norsk salmebok 2013 i Den norske kyrkja
  Norsk salmebok kan takast i bruk 1. søndag i adventstida, her er informasjon om den nye salmeboka og reglar rundt innføring av ho. (Les Rundskriv nr 2 – 2013)
 • Kremasjon og askespredning
  I dette rundskrivet informeres det om vedtaket som ble gjort i Kirkemøtet i 2012 vedrørende kirkelig medvirkning ved en gravferd når den ønskes etterfulgt av kremasjon og askespredning. (Les Rundskriv nr 1 – 2013)
 • Innføring av eKirkebok i 2012
  I dette e-brevet får du ny informasjon om oppstart av eKirkebok. (Les: E-brev fra Kirkerådet 26. juni 2012)
 • Gudstenesteordningas bøker og digitale løysingar
  Med den nye gudstenesteordninga følgjer både bøker og digitale løysingar som sokna bør skaffe seg. I dette rundskrivet gjer vi greie for kva du finner kor, kva slags rettar som gjeld og kva slags løysingar ein kan velje. (Les: Rundskriv nr 3 – 2012)
 • Oppstart eKirkebok
  Kyrkja skal slutte med dei skinninnbundne papirkyrkjebøkene der kyrkjelege handlingar blir skrivne for hand, og går no over til eKirkebok – eit elektronisk register. Det nye registeret skal både gjere arbeidet enklare for kyrkjebokførarane, og det skal sikre ei betre oversikt over kyrkjelege handlingar og medlemmar. Her kan du lese meir om framsteget, og sjå kor du skal melde frå om du treng hjelp. (Les: Rundskriv nr 2 – 2012)
 • Ny gudstenesteordning
  Den store gudstenestereforma hadde sitt startskot første søndag i adventstida. Sokna har eit år på seg til å finne ut kva slags lokal grunnordning dei ønskjer å få godkjend av sin biskop. I dette rundskrivet står det meir om reforma. (Les: Rundskriv nr 3 – 2011)
 • Register-opprydding for døypte 1993-2001
  Om lag 40 000 døypte fell ut av registeret fordi dei er skrive inn som tilhøyrande og ikkje medlem i medlemsregisteret. Det er rett og slett kvaliteten på dei lokale oppføringane (særleg i åra 1993-2001) som ikkje er god nok. I dette rundskrivet ber vi derfor registerførarane om å ta stikkprøver for å sjå om det er manglar i deira oppføringar. (Les: Rundskriv nr 1 – 2010)