Ny kirkeordning – hva skjer?

tidslinje_stat_kirke_2020_586Kulturdepartementets nettside finner du en tidslinje over arbeidet med en ny kirkeordning for Den norske kirke. Den har satt opp målgang i 2020. Under får du vite hva som skjer de neste seks årene.

Nedenfor er Kirkerådets tidsskisse over viktige merkesteiner i denne prosessen. Skissen bygger på forutsetninger om politisk vilje til fremdrift i reformarbeidet, både fra Stortinget og hos kirkens demokratiske organer.

2013
Høsten 2013

 • Kirkerådet igangsetter arbeid med å etablere arbeidsgiverfunksjonene der Den norske kirke er opprettet som eget rettssubjekt.
 • Kirkerådet uttaler seg om saken Den norske kirkes grunnlag som blir sak på Kirkemøtet i 2014. Kirkerådet foreslår at Den norske kirkes læregrunnlag skal forankres eller nedfelles i et eget regelverk, som blir en forfatning for kirken.Kirkerådet starter utarbeiding av beslutningsgrunnlag for fremtidig kirkeordning.

tidslinje_stat_kirke_2020_500

 

 

 

 

Her kan du se tidsplanen (over) på Kulturdepartementets hjemmeside. 

 

2014
Kirkemøtet i 2014

Høsten 2014

 • Høringsnotat fra departementet om endringer i kirkeloven med sikte på virksomhetsoverdragelse (første lovreform).
 • Kirkerådet vedtar i desember et høringsdokument om grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning.

2015
Vinteren 2015

 • Kirkerådets sekretariat sender et høringsdokument om grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning ut på bred høring.

Våren 2015

 • Kirkerådets sekretariat drøfter og gjennomgår myndighetsrelasjonene mellom de kirkelige organer i lys av bortfallet av statens samlende funksjon innen kirken.

Kirkemøtet i 2015

 • Høring om lovreform, med lovutkast.
 • Den norske kirkes grunnlag. Dette regelverket er ment å skulle inneholde de mest grunnleggende trekk ved Den norske kirke, som den fremtidige kirkeordningen som er under utredning, skal basere seg på.

Høsten 2015

 • Kirkerådet gjennomgår høringssvar og forbereder innstilling til Kirkemøtet i sak om grunnleggende veivalg for den fremtidige interne kirkeordning.

2016
Vinteren/våren 2016

 • Lovproposisjon og deretter lovvedtak i Stortinget – første fase av endring i kirkeloven: overdragelse av arbeidsgiveransvar for presteskap, andre statstjenestemenn og overføring av de sentrale og regionale kirkelige organer. Dette er svar på Kirkemøtets henstilling fra 2013.

Kirkemøtet i 2016

 • Sak om grunnleggende veivalg for den fremtidige interne kirkeordning
 • Kirkemøtet fatter her vedtak om grunnleggende veivalg for fremtidig intern kirkeordning.
 • Nye henstillinger til departementet om lovendring
 • Kirkemøtet ber her regjeringen fremme forslag til ny og mer fullmaktspreget kirkelov (rammelov). Herunder grunnleggende føringer som etter Kirkemøtets oppfatning bør ligge til grunn for dette lovarbeidet.

Høsten 2016

 • Departementet forbereder andre fase av lovrevisjonen: Ny rammepreget kirkelov med større fullmakter til kirken.
 • Kirkerådet utarbeider utkast til hovedtrekkene for et nytt regelverk, Kirkeordning for Den norske kirke. Dette skal ha forankring både i Den norske kirkes grunnlag og i en ventet, ny kirkelov.

2017
Vinteren 2017

 • Iverksetting av endringene i kirkeloven: Overdragelse av arbeidsgiveransvar for presteskap og andre statstjenestemenn samt overføring av de sentrale og regionale kirkelige organer til det nasjonale rettssubjektet for Den norske kirke.

Kirkemøtet i 2017

 • Fremtidig intern kirkeordning – oppfølgning fra 2016.

2018
Kirkemøtet i 2018

 • Kirkeordning for Den norske kirke vedtas, med forbehold om innholdet i den ventede nye kirkelov (rammelov).
 • Føringer for det øvrige, mer underordnede, regelverk – dette skal vedtas av Kirkemøtet i 2019
 • Høringsuttalelse i lovsaken om rammelov? Enten første gang eller andre gang, jf. Kirkemøtet i 2017.

Våren 2018

 • Lovproposisjon og lovvedtak i Stortinget – andre fase av endring i kirkeloven: Ny rammelov blir vedtatt.
 • Spørsmålet om ikrafttredelse avhenger av når Den norske kirke har sitt eget regelverk klart.

Høsten 2018

 • Kirkerådet arbeider med forslag til endelig Kirkeordning for Den norske kirke samt øvrig regelverk.

2019
Kirkemøtet i 2019

 • Kirkeordning for Den norske kirke vedtas uten forbehold – i lys av den vedtatte rammeloven, sml. året før.
 • Øvrig kirkelig regelverk vedtas.

Høsten 2019

 • Stortingets budsjettbehandling av lovendringen.

2020

 • Ny kirkeordning trer i kraft.

Se www.kirken.no/kirkeordning for flere ressursdokumenter

 

 

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning.

2 kommentarer til Ny kirkeordning – hva skjer?

 1. Johnny Hagen sier:

  Etter å ha visst i flere år allerede hva som kommer, er man ikke kommet lenger enn at man trenger 6 nye år for å få på plass lover og regler for vår «nye» kirke. Vet at høringer og vedtak av lover tar noe tid, men 6 år til? Grunnlovsendringene, som tar lengst tid, er jo i boks. Vet man ikke hvor man vil, eller er det et stort konsulentkorps som prøver å holde liv i oppgavene sine så lenge som mulig?

  • Redaksjonen sier:

   Denne prosessen er den raskest mulig tenkelige. Den forutsetter en rekke beslutninger og nødvendige bevilgninger. Det er stor sjanse for at alle ting som skal løses vil kreve enda lenger tid. Vi er særlig spent på om Stortinget er villig til å finansiere de overgangskostnader som etter hvert vil bli kjent.
   Virksomhetsoverdragelse av prester i 2017 aktiverer en rekke spørsmål som det tar tid å finne løsninger på. Her kan vi nevne pensjonsspørsmål, egenkapital og driftsøkonomi for Dnk, hvem skal eie og drive institusjonen Praktisk-teologisk seminar i fremtiden? Videre må kirken investere i store systemer som håndterer arkiv, lønn og regnskap, IKT og vi må utvikle et nytt kirkelig regelverk som er robust og ikke genererer uklarheter. Oppe i alt dette må det også foregå en demokratisk prosess hvor alle myndighetsrelasjoner innen kirken blir avklart og ev tegnet på ny.

   Årene til 2017 og til 2020 gir oss liten tid.

   Med hilsen Ole Inge Bekkelund, direktør i Avdeling for kirkeordning

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *