Hvem gjør hva?

Kateket

En kateket har ansvaret for undervisning i menigheten. Han jobber særlig opp mot konfirmanter og har kontakt med skoler og barnehager. Sammen med menighetsrådet skal han innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Kateketen kan også legge til rette for sunne møtesteder for ungdom, og være en god rollemodell og samtalepartner. Rekruttering av frivillige ledere er viktig arbeid, og disse skal få den nødvendige opplæringen. Kateketen kan også skreddersy gudstjenester for spesielle målgrupper. Vår kateket er…

Prest

Presten forbereder og leder gudstjenesten og er i stor grad den lokale kirkens ansikt utad. Men hun møter også mennesker i mindre rom, i dåpssamtaler, før vigsel, ved dødsfall eller sjelesorg av ulik art. Presten deltar også i møter med menighetsråd og ulike utvalg. Soknepresten er ansvarlig prest i sitt sokn. Der soknet har to prester, har den andre presten spesielle oppgaver, og tittelen på vedkommende er kapellan. Noen har tittel prostiprest, disse prestene er ansatt i prostiet (som samler flere sokn), og har ikke egen menighet, men utfører arbeid i de ulike soknene etter behov. Vår prest er…

Diakon

Diakonen er kirkens omsorgs- eller sosialarbeider. Han har kontakt med mennesker som trenger hjelp, eller bare noen å prate med. Diakonen kan for eksempel holde samlivskurs, arrangere rusfri café, gi samtaletilbud på eldresenter, drive omsorgsarbeid blant innvandrere eller bidra til solidaritet i lokalsamfunnet og over landegrensene. Han jobber ofte tett opp mot kommunen, og oppgavene varierer fra sted til sted. Diakonen skal også få med seg frivillige medarbeidere, og inspirere og rettlede disse. Vår diakon er…

Trosopplæringsmedarbeider/menighetspedagog

En trosopplæringsmedarbeider jobber med barn og unge mellom 0-18 år. I 2003 vedtok Stortinget en reform som skal sikre at alle døpte får kjennskap til den troen de er døpt til. Økonomiske midler som følge av denne reformen, brukes til større og små tiltak i kirkens regi, dette er særlig viktig når skolen ikke lenger gir opplæring til tro og religiøs praksis. En trosopplæringsmedarbeider tilrettelegger for dette arbeidet, med for eksempel babysang, LysVåken-arrangement, tilrettelegging av gudstjenester på barnas premisser og annet. Vår trosopplæringsmedarbeider er…

Kantor

Kantoren er kirkens kunst- og kulturarbeider. Det er kantoren som planlegger musikken og spiller under gudstjenester, og hun har ofte elever i orgelspill og andre musikkfag. Hun leder korarbeidet og annen musikkvirksomhet i menigheten, og arrangerer konserter. En kantortittel innebærer fire års høgskoleutdanning, mens organist er en yrkestittel man kan ha uansett utdanning, så lenge man jobber som orgelspiller i kirken. Vår kantor er…

Kirketjener

En kirketjener har varierte arbeidsoppgaver, men mye er av praktisk art. Hun har ofte ansvaret for kirkebygg og gravlund, og mange er graver i tillegg. Hun skal også sørge for renhold i kirken, og at utstyr som brukes i kirken er i orden. Før gudstjeneste innebærer det at kirken er oppvarmet, salmenummer skal opp, og kirkeklokkene skal ringe til rett tid. Enkelte menigheter har gjort deler av kirketjenerjobben til frivillig arbeidet, men det gjelder særlig praktisk arbeid i forbindelse med gudstjenesten. Vår kirketjener er…

Klokker

En klokker bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser. Tittelen klokker kommer selvfølgelig av at stillingen innebærer ansvaret for å ringe inn til gudstjeneste. I dag er de fleste kirkeklokker automatiserte og lite arbeidskrevende, slik at klokkeren i større grad ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av gudstjenesten. En kirketjener og klokker har ofte sammenfallende oppgaver, og det er ikke uvanlig at dette utføres av frivillige medarbeidere. Vår klokker er…