Kirkerådsmøte – viktige saker

Det valgte kirkerådet er klar for å tilsette ny biskop - i Bodø. (Foto: Kirkerådet)

Det valgte kirkerådet er klar for å tilsette ny biskop – i Bodø. (Foto: Kirkerådet)

Møtet i Kirkerådet 16.-18. september tar for seg flere omfattende kirkeordnings- og liturgisaker.

På formiddagen 17. september blir det kjent hvem Kirkerådet har tilsatt som ny biskop i Sør-Hålogaland. Etter flere avstemningsrunder står det mellom tre kandidater: Prost Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, bymisjonsprest Kari Veiteberg og ordfører Rolf Steffensen.

Les mer om valget til ny biskop her

Veivalg
Den store høringen rundt «Veivalg for fremtidig kirkeordning» (https://kirken.no/veivalg) våren 2015, er nå oppsummert. Kirkerådet skal i september trekke de første konklusjonene fra høringen og legge plan for videre saksgang. Kirkemøtet har bedt Kirkerådet legge frem en sak om grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning. Kirkemøtet skal neste år behandle denne saken som handler om å gjøre endringer i ulike regelverk.

Regjeringen tar sikte på at Den norske kirke skal etableres som et eget rettssubjekt i 2017, og har laget en plan for virksomhetsoverdragelsen.
Planen som angir ulike milepæler for prosessen, finner du her.

En oversikt over kirkeordningsarbeidet finner du her.

Revisjon av dåpsliturgien
I Den norske kirkes nyeste gudstjenestereform (vedtatt av Kirkemøtet i 2011) har liturgien for barnedåp møtt en del kritikk. Det som særlig påpekes er at dåpsliturgien er for tung, for gjentagende, for ordrik og for lang. Kirkerådet legger nå til rette for at en revidert utgave av dåpsliturgien skal vedtas av Kirkemøtet i 2017. Innen den tid gjennomføres en bred høring i menighetene om endringer i liturgien.

Liturgisk musikk
Gudstjenestereformen fra 2011 omfatter også utprøving av ulike typer liturgisk musikk. En rekke forskjellige toner og musikkstiler følger nå Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei og velsignelsen i gudstjenester landet over. Det har vært flere titalls valgmuligheter bare til Kyrie-leddet. Noen har ment at utprøvingen de siste fire årene har vært berikende for menigheten, mens andre har ment det er fremmedgjørende med de store valgmulighetene som gjør gudstjenestene mindre forutsigbare.

I et vedtak fra Kirkemøtet 2015 (sak KM 05/15) heter det:

«Kyrkjemøtet ber Kyrkjerådet finne fram til ei avgrensa mengd med liturgisk musikk, som utgjer hovudseriane. Kyrkjemøtet rår til at hovudseriane vert nytta til dei fleste hovudgudstenester i kyrkjelydar over heile landet.»

I saksdokumentet til Kirkerådets septembermøte skisseres hvordan Kirkemøtet bør begrense valgmulighetene. Det foreslås tre «allmenne serier» for liturgisk musikk. I tillegg foreslås en serie til bruk i festtidene og en serie til bruk i fastetiden. 

 

Se sakslisten og saksdokumentene til kirkerådsmøtet her:

 

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstenestereform, Gudstjenesteliv, Kirkemusikk, Kirkeordning, Kultur.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *