Hva sa Kirkemøtet?

Det ble votert over 17 saker i årets kirkemøte. (Foto: Kirkerådet)

Det ble votert over 17 saker på årets kirkemøte. (Foto: Kirkerådet)

Kirkemøtet 2016 er over, og 17 saker ble vedtatt i Trondheim i april. Under får du en oversikt over sakenes vedtak, og hva som skjer videre.

04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk
Hva ble bestemt?
Som ledd i planleggingen av virksomhetsoverdragelsen vedtok Kirkemøtet i denne saken hele ni regelverk av noe ulik karakter. Det dreier seg om fire tjenesteordninger, to forskrifter om kvalifikasjonskrav for prester samt tre personalreglement. Felles for regelverkene er at de er knyttet til arbeidsgiveransvaret for det nye rettssubjektet Den norske kirke. Dette rettssubjektet skal overta arbeidsgiveransvaret for de som i dag er statlig ansatte. Med noen få unntak er det bare gjort de tilpasninger som er nødvendige for at det nye rettssubjektet skal kunne overta som arbeidsgiver. I dette ligger også at instanser for det nye rettssubjektet må overta de funksjoner som i dag ligger i staten ved departementet eller Kongen. Kirkemøtet har så langt det er mulig søkt å unngå å skape ordninger som vil sette biskopene i et underordningsforhold til Kirkerådet.
Hva skjer nå?
Når virksomhetsoverdragelsen har funnet sted, vil det nye rettssubjektets organer utøve de arbeidsgiverfunksjoner de også i dag utøver på vegne av staten som arbeidsgiver. I tillegg vil de ha overtatt de funksjoner som i dag utøves av departementet og Kongen.

05/16 Kirkemøtets budsjettreglement
Hva ble bestemt?
Det nye budsjettreglementet skal gjelde fra 2017 for hele det nye rettssubjektet. Reglementet består av elleve paragrafer som gir et enkelt og fleksibelt budsjettreglement med gode muligheter til å styre underveis. Kirkerådet skal fordele budsjettmidlene etter de retningslinjene som Kirkemøtet vedtar. For å sikre forutsigbarhet er dagens fordelingsnøkler videreført i det nye budsjettreglementet. Ubrukte budsjettmidler kan overføres til neste budsjettår, mens overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjetter.
Hva skjer nå?
Når bevilgningen for det statlige rammetilskuddet for 2017 blir klart, skal Kirkerådet vedta budsjett for 2017 basert på budsjettreglementet. Kirkerådet vedtar budsjett for 2017 på sitt møte i desember 2016. Kirkemøtet får dette til orientering på sitt møte i januar 2017. Flere har ytret ønske om å vurdere fordelingsnøklene, og komiteen som behandlet dette under Kirkemøtet, anbefalte at dette vurderes senest på Kirkemøtet i 2019.

06/16 Reglement for Bispemøtet
Hva ble bestemt?
Etter endringen av kirkeloven § 26 om Bispemøtet er det Kirkemøtet som skal gi reglement for Bispemøtet. Et nytt reglement for Bispemøtet ble derfor vedtatt. Det er likt det gamle, med unntak av en ny praragraf om Bispemøtets behandling av læreklager, se sak 09/16.
Hva skjer nå?
Reglementet trer i kraft når endringen i kirkeloven § 26 trer i kraft.

07/16 Klagenemnd – opprettelsen av et særskilt klageorgan i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen
Hva ble bestemt?
På grunn av skillet mellom staten og Den norske kirke kan ikke departementet fra 2017 behandle klager på vedtak gjort av kirkens organer. Kirkemøtet opprettet derfor en klagenemnd bestående av fem medlemmer med bl.a. juridisk og teologisk kompetanse. Nemnda vil behandle disiplinærsaker mot biskoper, klager i disiplinærsaker mot øverste administrative ledelse i Kirkerådet og Bispemøtet, klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter offentleglova, samt klager på biskopenes vedtak om å frata en prest retten til å utføre prestetjeneste.
Hva skjer nå?
Medlemmer av nemnda skal velges av Kirkemøtet 2017.

08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning
Hva ble bestemt?
I denne omfattende saken tok man stilling til organisering av Den norske kirke. Det var tre alternative modeller; A – Storfellesrådsalternativet, B – Bispedømmerådsalternativet og C – Samordnet arbeidsgiverorganisering. Kirkemøtet vedtok å gå inn for en samordnet arbeidsgiverorganisering med utgangspunkt i alternativ C, hvor arbeidsgiveransvaret videreføres som delt mellom biskop/bispedømmeråd og fellesråd, men samordnes ved en enhetlig, lokal ledelse som et neste trinn i utviklingen av kirkeordningen. Videre skal det åpnes for forsøk med lokale og regionale variasjoner i organiseringen, innen gitte rammer. Kirkemøtet fastholdt samtidig målsetningen om et felles arbeidsgiveransvar i et senere trinn i utviklingen av kirkeordningen, uten å ta stilling til hvilket nivå dette skal være på.
Hva skjer nå?
På bakgrunn av føringene fra Kirkemøtet, fortsetter Kirkerådet arbeidet med en fremtidig kirkeordning for Den norske kirke som kan erstatte den nåværende lovregulering av kirkens organisering som vil bli lagt frem for et senere kirkemøte.

09/16 Læreorgan for Den norske kirke
Hva ble bestemt?
Ved endringen av kirkeloven faller § 27 om lærenemnd for Den norske kirke bort. Det ble derfor bestemt at Bispemøtet skal behandle de typer saker som tidligere lå til lærenemnda. Det ble vedtatt et reglement for Bispemøtets behandling av denne type saker.
Hva skjer nå?
Reglementet trer i kraft når endringen i kirkeloven § 27 trer i kraft.

10/16 Valg av arbeidsgiverorganisasjon
Hva ble bestemt?
Den norske kirke melder seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen KA. Vedtaket forutsetter at kirken blir et eget rettssubjekt, det vil si at loven er vedtatt av Stortinget og trådt i kraft. KA fungerer i dag som rådgivere på arbeidsgiverfeltet inn mot Kirkerådet og arbeidsgiverutvalget (AGU), og har startet et viktig tariff-forberedende arbeid. Vedtaket gir nødvendig forutsigbarhet i det videre arbeidet med tariff.
Hva skjer nå?
KA vil følge opp med et videre tariff-forberedende arbeid frem til årsskiftet, og gjennomføre formelle forhandlinger etter nyttår 2017.

11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter
Hva ble bestemt?
Kulturdepartementet har foreslått å oppheve § 22 i kirkeloven om prostiråd og prostimøter. Dette har vært en frivillig ordning for behandling av saker som er felles for prostiet. Kirkemøtet vedtok derfor «Retningslinjer for prostiråd og prostimøter» slik at ordningen med frivillige prostiråd og prostimøter kan videreføres fra 2017.

12/16 Kirkemøtets dirigentskap
Hva ble bestemt?
Kirkemøtets dirigentskap skal fortrinnsvis velges blant medlemmer i Kirkemøtet, slik det til nå har vært tradisjon for. Det ble vedtatt at Kirkemøtet heretter skal bli representert ved Kirkerådets leder og Bispemøtets preses, og ikke dirigentskapet. Nytt er også at Kirkerådets leder, og ikke dirigenten, skal ha den avgjørende stemmen ved stemmelikhet.

13/16 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden
Hva ble bestemt?
Lovforslaget i Prop. 55 L (2015-2016), som er til behandling i Stortinget, åpner for at Kirkemøtet kan fastsette regler som innebærer at Kirkerådet kan ansvarliggjøres overfor Kirkemøtet som en form for styre som kan skiftes ut i funksjonstiden. I denne saken ble det vedtatt endringer i reglene som innebærer at det kan fremmes mistillitsforslag mot Kirkerådets leder eller samlet til alle medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet. Disse må fratre rådet dersom Kirkemøtet vedtar mistillit. Kirkemøtekomiteen bemerket at det legges til grunn at mistillit kun fremmes ved svært kritikkverdige forhold.

14/16 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet
Hva ble bestemt?
Kontrollutvalget opprettes som et utvalg under Kirkemøtet, og skal på Kirkemøtets vegne sikre at det nye rettssubjektet har tilstrekkelig tillit og legitimitet for å ivareta sine oppgaver. Helt konkret skal utvalget kontrollere Kirkerådets virksomhet, herunder Kirkemøtets styringsdialog med bispedømmerådene. Kontrollutvalget skal ha eget sekretariat og lokaliseres utenfor Kirkerådet. Kontrollutvalget skal være minst mulig ressurskrevende, og ha et bevisst forhold til hvilke type kontroller som er hensiktsmessige.
Hva skjer nå?
Kirkemøtet 2017 velger kontrollutvalgets fem medlemmer, samt varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen. Kontrollutvalgets leder og nestleder, samt deres varamedlemmer, velges blant Kirkemøtets medlemmer. Etter at kontrollutvalgets medlemmer er valgt av Kirkemøtet 2017, vil kontrollutvalget starte med den løpende kontrollen av Kirkerådets virksomhet.

15/16 Religionsmøte og dialog
Hva ble bestemt?
Dialog med mennesker med annen tro styrker og utdyper vår egen tro og gjør oss bedre i stand til å utføre kirkens oppdrag i det flerkulturelle samfunnet, sier vedtaket. Religionsdialog har pågått i årevis, både lokalt og på sentralt plan i kirken, og det er viktig å bygge videre på disse erfaringene. Kirkemøtet ber om økt satsing på kirkelige dialogsentre som kan skape møtesteder for erfaringsutveksling mellom menigheter med stor eller liten dialogerfaring. Vi trenger et nasjonalt nettverk av dialogsentre og samarbeidspartnere.
Hva skjer nå?
Det vil nå bli laget ressursmateriell om religionsmøter og dialog med jordnært språk til bruk i lokale menigheter. Kirkemøtets oppfordring om mer teologisk refleksjon om vår kristne tros forhold til samiske tradisjoner og ulike tros- og livssyn blir fulgt opp av Mellomkirkelig råd i samarbeid med Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon
Hva ble bestemt?
Kirkemøtet vedtok høringssvar til Kirkenes verdensråds dokument «Kirken – På vei mot en felles visjon». Høringssvaret bygger på en intern høring blant bispedømmer og kirkelige utdanningsinstitusjoner, samt behandling i Teologisk nemnd, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Kirkemøtet endret et avsnitt i høringssvaret, for å inkludere to forskjellige syn på bruken av bibelske bilder.
Hva skjer nå?
Det vedtatte høringssvaret vil oversettes og sendes Faith and Order-kommisjonen i Kirkenes verdensråd. Der vil det sammen med andre høringssvar legge grunnlaget for videre økumeniske studieprosesser om kirken. MKR vil i samarbeid med Norges kristne råd legge til rette for studieveiledning til dokumentet.

17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par
Hva ble bestemt?
Kirkemøtet har vedtatt at det skal utvikles en vigselsliturgi og en forbønnsliturgi for likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.  Denne liturgien kommer i tillegg til nåværende vigselsliturgi og liturgi for forbønn av borgerlig inngåtte vigsler. Vedtaket fremhever at det er ulike syn i kirken på denne saken.  Kirkemøtets vedtaket vil føre til at ulik forståelse av ekteskapet kan leve ved siden av hverandre i kirken.
Hva skjer nå?
Nemnd for gudstjenesteliv vil fremme forslag til disse liturgiene til Kirkerådets møte i juni 2016. Liturgien vil så sendes på høring med høringsfrist 8. september.  Behandlingen av disse liturgiene vil være i tråd med Regelverk for liturgisaker. De nye liturgiene vil fremmes til behandling på Kirkemøtet i januar 2017.

18/16 Kirkemøtets tildelinger
Hva ble bestemt?
Det forventes ett statlig rammetilskudd til rettssubjektet Den norske kirke i 2017 – og dette vedtaket handler om hvordan dette skal fordeles. Vedtaket følger av sak KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement. Under forutsetning av at midlene for 2017 tilsvarer størrelsen på det samlede tilskuddet for 2016, ble det vedtatt at det settes av 10 millioner kroner til strategiske satsinger under forutsetning av at midlene til prestestillinger ikke reduseres. Det skal settes av 444,3 millioner kroner øremerket trosopplæring, diakoni og undervisning i menighetene, 11 millioner kroner til internasjonale og økumeniske organisasjoner og i alt 25 millioner kroner til driftsstøtte for ulike kirkelige institusjoner.
Hva skjer nå?
Fordelingen av neste års rammetilskudd blir en årlig sak på Kirkemøtet fremover. Fordelingsnøklene mellom bispedømmerådene og fordelingen mellom Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene videreføres i tråd med det nye budsjettreglementet (jf. sak 05/16 Budsjettreglement).  Siden flere har ytret ønske om å vurdere fordelingsnøklene, anbefalte komiteen som behandlet dette under Kirkemøtet at dette vurderes seneste på Kirkemøtet i 2019.

19/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg
Hva ble bestemt?
Det skal oppprettes et permanent arbeidsgiverutvalg som hovedsakelig skal arbeide med tariffrelaterte spørsmål og overordnet arbeidsgiverpolitikk. Utvalget skal være Kirkerådets redskap når arbeidsgivermyndighet utøves på vegne av det nye rettssubjektet.
Hva skjer nå?
Mandat for utvalget vil bli fremmet for Kirkerådets møte i juni 2016. I etterkant av dette møtet legges det opp til møte i Arbeidsgiverutvalget (AGU) som bl.a. tar stilling til å erklære seg bundet eller ubundet av eksisterende tariffavtaler. Planen er at AGU tar stilling til dette i møte 8. juni i år.

20/16 Forskrift om elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke
Hva ble bestemt?
I stortingsproposisjonen om endring av kirkeloven ble det foreslått at inn- og utmelding også kan skje direkte til Kirkerådet. Det var derfor nødvendig å endre forskriften slik at det blir beskrevet hvordan dette kan foregå. Endringen åpner for at det kan opprettes en elektronisk løsning for inn- og utmelding.
Hva skjer nå?
Arbeidet med en løsning for å kunne melde seg inn og ut via internett er i gang, og skal etter planen være klar til bruk i løpet av sommeren.

Les mer om Kirkemøtet 2016 og vedtakene på Den norske kirkes hjemmeside.

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning, Økumenikk, Religionsdialog og tagget , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *