Løft frem misjonsarbeidet

Glødende engasjement på hjemmebane for en verden som er større enn oss selv. (Foto: Sveinung Bråthen)

Glødende engasjement på hjemmebane for en verden som er større enn oss selv. (Foto: Sveinung Bråthen)

Åpenbaringstiden blir regnet som Den norske kirkes særlige misjonstid, og er en mulighet til å la Gud utruste oss til å dele evangeliet og være evangeliet for stadig nye mennesker.

Her finner du forslag til hvordan du kan bruke åpenbaringstiden til å løfte frem misjonstemaet i din menighet.

1. Bruk åpenbaringstiden til å sette fokus på menighetens misjonsavtale – det landet og den søsterkirken dere har et samarbeid med. Ofte vet veldig få noe særlig om dette.

2. La misjonstematikken også  prege trosopplæringen i åp. tiden se ressurser på ressurbanken.no, nmsu.no, menighetogmisjon.no

3. Bruk åpenbaringstiden til å snakke om hva misjon egentlig er i dag og din menighets rolle i den. Kap. 6 i  heftet «Misjon til forandring» kan brukes direkte til dette i stab, menighetsråd  og ulike grupper.

Liturgiske byggeklosser

Her finner du forslag til liturgiske ledd som kan gi gudstjenestene i åpenbaringstiden et særlig missionalt preg.

Tenk igjennom og legg til rette for at dette kan bli en gudstjeneste som involverer mange; barn, ungdom, gjester, kor, representanter fra misjonsorganisasjoner – foreninger, søndagsskole etc.

Det finnes også et hefte med fullstendig opplegg for en vandregudstjeneste som innvolverer barn og unge:  «Barnas misjonsgudstjeneste» se nmsu.no

Gudstjenesterommet

Gudstjenesten kan innledes med åpningsord der liturgen står ved døpefonten, og minner menigheten om at de i dåpen ble tegnet med korsets tegn. Korset har 2 kryssende linjer. Den vertikale linjen minner oss om at vi ved dåpen er blitt et Guds barn, grunnfestet i Jesu forsoning (Gaven). Den horisontale delen minner oss om at vi er døpt til et liv i tjeneste for Gud og andre (Oppgaven). Begge linjer hører med.  Er det dåp kan de to aksene være disposisjon for en kort dåpspreken.  I starten av gudstjenesten kan en tilrettelegge for dåpspåminnelse, Døpefonten bør være godt synlig, selv om det ikke er dåp.

Inngangsord

Dersom det er naturlig kan en gjerne bruke lysgloben: Lyset i midten tennes og minner oss om Jesus, som verdens lys. Det kan tennes et lys for vår egen menighet. Det kan tennes et lys for vår misjonsavtale, menighetens utsendinger.

Lystenningen kan avsluttes med følgende ord:
Tenning av lys minner oss om enhet med den verdensvide kirke. Det utfordrer oss til omsorg, ansvar og fellesskap med verden. Det kaller oss til å fullføre det oppdrag Kristus gav oss; å bære Han, lyset for verden, fram til alle.

Presentasjon av medliturger i gudstjenesten

Barn, ungdom, gjester, kor, representanter fra misjonsorganisasjoner – foreninger, søndagsskole etc. kan gjerne være med å tenne lys til innledning og deretter bli presentert.

Samlingsbønn, kollektbønn

Vil en forme en egen samlingsbønn/kollektbønn, kan elementer fra kollektbønner i åpenbaringstida også brukes.

Forslag til familiegudstjeneste

Treenige Gud, vi kommer sammen i ditt hus og stiller oss frem for deg.
Far, du vil at alle skal finne et hjem hos deg.
Jesus, du sender oss til alle mennesker i hele verden.
Hellige Ånd, du kaller oss til fellesskap og glede.
Vi takker og lover deg for din store kjærlighet til alle mennesker.
Åpne våre hjerter så vi kan ta imot det du vil si oss.
Amen

Syndsbekjennelse

Alt. a) N13  678,1v.: ”Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.”  (Se Glorialeddet under).

Alt. b) L: La oss bøye oss for Gud.

K: Vi bekjenner for deg, Hellige Gud, at vi ofte bare ser det vi vil se, og bare hører det vi vil høre. Tilgi oss at vi sjelden bryr oss om den nød og smerte som rammer andre. Tilgi oss at vi ikke forhindrer diskriminering og fordømmelse av mennesker. Tilgi oss at vi ikke bruker våre krefter til å spre evangeliet ut til alle.

Alt. c)  Den vanlige syndsbekjennelse fra høymesseliturgien

Kyrie

Norsk salmebok-2013 976, 1-6

Syng håp s. 20 – 31 for flere alternativer

Gloria

Alt. a) N13  678,  v. 2 ff, (Sjå syndsvedkjenninga over).

Alt. b) N13  240 Måne og sol, med liturgisk innleiing frå Familiegudstenesta

Alt. c) N13  197 Deg være ære

Alt. d) Den vanlige Gloria i høgmesseliturgien

Lesetekster

Der en har fremmedspråklige gudstjenestedeltakere kan en vurdere å lese en av tekstene på det aktuelle språket. Vi foreslår da at teksten blir trykt på norsk i programmet.

Prekentekst

Til prekentekstene ligger vedlagt tekstgjennomgåelse fra Luthersk kirketidende over søndagene i åpenbaringstida.

Stikkord til preken disp:1) Skapt-Døpt-Sendt  2) Gaven og oppgaven jfr. over ved dåp

Trosbekjennelse

Forslag til innledning:
La oss sammen med hele den verdensvide kirke bekjenne vår hellige tro.

Kunngjøringer

Det er viktig at en på denne søndagen informerer om menighetens misjonsavtale og dagens misjonsoffer.

En kan vurdere om noe av vårt felles kall uttrykt i erklæringa fra Edinburgh 2010 skal tas med her (Se vedlegg)

Forbønner/bønnevandring

Det foreligger ulike forslag, sjekk på menighetogmisjon.no
– Bønn i de fire himmelretninger, som i Gudstjenesteboka
– Bønn med bruk av verdenskart

Utgangsord

Refleksjon over ”Ite missa est”.

Ordrett betyr det oversatt: «Gå, det er sendelse». Høymessen henter sitt navn fra «missa.» Misjon kommer fra samme roten. Missa – messe – misjon. Hver gudstjeneste er misjon. Gudstjenesten er stedet der vi samles og deler kristent fellesskap, bekjennelse, tilbedelse. Ordet og bordet og tilslutt blir vi sendt ut. Vi blir sendt ut til hverdagen til hver vårt sted for å være kirke der. Vi blir sendt ut for å tjene, for å dele Kristus med alle.

Gå i fred tjen Herren med glede.

Alternativt utsendelsesord: Joh.20.21 «Jesus  sier: Fred være med dere som Far har sendt meg, sender jeg dere!»

Salmeforslag

Det er et eget avsnitt i den nye salmeboka (NS-13) over salmer for både Kristi Åpenbaringsdag(88-92) og Åpenbaringstida (93-107).

Det finnes også tematiske oversikt over salmer fra den verdensvide kirken på side 1418 i den nye salmeboka

Det finnes også mange spesifikke misjonsalmer. Vi nevner følgende, alle fra N13:

101       Kristus er verdens lys
482      Deg å få skoda
532      Guds kirkes grunnvoll ene
690      Reis deg Guds menighet
695      Rop det ut med hjertets jubel
608      Når vi deler det brød som du oss gir
87        Jesus, ja han alene
258      Himmelen tonar av lovsong
393      Cantai ao Senhor/Kom syng for vår Gud
691      Din rikssak Jesus være skal
698      Åkrane kvitnar mot hausten
697      Der det nye livet lever
609      Hører du den hemmelige sangen
991      Slik som min Fader sendte meg
633      Gå du med oss for vegen er lang.
479      Fordi han kom og var som morgenrøden
434      Det er navnet ditt jeg roper /Kallet

Barnesalmeboka:

146      Kum ba yah, my Lord
150      Fortell dem om mitt rike
152      Jeg vil være med å si det høyt til alle
155      Lyset er kommet til verden
285      Alle barn kan komme

Denne artikkelen er i kategorien Forbruk og rettferd, Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid, Økumenikk, Religionsdialog.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *