Alterringen

Alterringen er i utgangspunktet et praktisk element som kom som et resultat av at det ble vanlig å knele ved nattverden.

Det er ingen teologiske tanker knyttet til selve det fysiske elementet. Å knele ved nattverden ble vanlig etter reformasjonen. Å knele kan være et uttrykk for ærbødighet, ydmykhet og hengivenhet. Dette føles rett og godt for mange.

Alterringen kan ha mange forskjellige former, men utgangspunktet for de fleste er – som ordet sier – en ring rund alteret. Dette gjør at en kan få assosiasjoner til et gjerde rundt noe, og dermed og at stedet som er «inngjerdet» er noe spesielt.

Mange tenker at området innenfor ringen og foran alteret er et ekstra hellig sted, og vil derfor ikke føle det naturlig å bevege seg innenfor alterringen.

Fra halv til hel sirkel
Dette bygger ikke på en teologisk forståelse, men mer en menneskeskapt forståelse, eller trang til konkretisering av det hellige. Etter Bibelen er det ikke noe sted i kirkerommet som er mer hellig enn et annet.

Det er likevel knyttet noen tanker om symboler til alterringen. Ringen eller sirkelen er symbol på det perfekte, eller det evige, som kan gi assosiasjoner til himmelen. De fleste steder er sirkelen brutt, den halve sirkelen er ikke fullkommen, og kan stå som symbol for den kristne kirke på jorden. Den manglende halvdelen tenkes da på som Kristus, og at kirken ikke blir fullkommen før Kristi gjenkomst.

Våre gamle kirker
I de eldre kirkene er ofte korpartiet trukket tilbake fra kirkeskipet, eller er smalere enn hovedrommet på grunn av sakristier som er plassert på hver side. Dette gjør at korpartiet kan være trangt, og alterringen kan føles å stå i veien. Spesielt kan dette være tilfelle om en tenker å innføre praksis med framskutt alterbord, slik at presten kan stå bak alteret og mot menigheten. Dette kalles «versus populum». Fellesskapstanken i nattverdsmåltidet blir tydeligere på denne måten.

Hvis menigheten ønsker dette, bør en vurdere om det er mulig å plassere alterbordet foran alterringen, eller at den endres eller fjernes.

Åpning foran i alterringen?
I mange tilfeller kunne det være en god idé å åpne ringen i front. Alteret er et symbol på Kristus. På denne måten står det ikke noe hinder mellom deg og Kristus. I tillegg vil dette lette muligheten for liturgen å bevege seg mer, og å bruke mer av korpartiet.

Nattverdhandlingen er en sentral del av gudstjenestelivet. Dette måltidet skal være tilgjengelig for alle, og det gjør tilgangen til alterringen sentral. Hvis det ikke er mulig å gjøre noen bygningstekniske grep for rullestolbrukere, bør nattverden deles ut på «gulvet», i kirkeskipet.

Våre «moderne» kirker
I de nyere kirkene er denne problemstillingen ofte ikke et tema. Alterringen er gjerne delt i fragmenter som er flyttbare. Dette gir en god fleksibilitet med tanke på mange forskjellige kulturelle uttrykk i kirken.

Som kirkebyggkonsulent mener jeg at alterringen skal være splittet og åpen på midten, slik at veien frem til alteret, som Kristussymbol, er fri.

Det er likevel noen kirker hvor alterringen er fast. Dette gjelder særlig en del kirker fra 60- og 70-tallet, hvor alterringen for eksempel er murt eller støpt som en del av gulvet. I mange tilfeller vil det være fornuftig å erstatte disse med nye, flyttbare elementer.

Hvis en ønsker å lage ny alterring, er det svært viktig å velge gode materialer og løsninger. Både unge og gamle kan trenge å støtte seg på den når de skal reise seg. Alterringen må derfor være stødig å støtte seg på. Det er også viktig å tenke gjennom hvor elementene skal plasseres når de ikke er i bruk. Det beste er at de har sin plass i rommet, for eksempel langs en vegg.

Godkjenning
Det er viktig å huske at for alle kirker, både «gamle» og «moderne» kirker, skal slike endringer i kirkerommets interiør godkjennes av biskopen. Er kirken vernet, er det riksantikvaren som er besluttende myndighet.

Refleksjon

  • Hvor gammel er alterringen og hvilken funksjon har den i rommet?
  • Hvilken form har alterringen?
  • Har alterringen symbolverdi og kulturverdi?
  • Er plassering og utforming av alterringen slik at det gis mulighet for likeverdig deltakelse i nattverden?
  • Bør det eventuelt. gjøres tiltak, og hvilke løsning bør velges?